Menu

2020 Myanmar Int'l Textile & Garment Industry Exhibition

Concurrent with:

 

သတင္းမ်ား

 

 

သတင္းမ်ားထပ္မံဖက္္ရႈရန္

 

ျပပြဲအေၾကာင္းအရာႏွင့္ေစ်းႏွဳန္း

 

ရက္စြဲ

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္မွ(၂၀)ရက္ေန ့မွ၊မနက္(၁၀)နာရီမွညေန(၅း၃၀)အထိ ။

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန ့၊နံနက္(၁၀)နာရီမွညေန(၄)နာရီအထိသာ။

(အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား၀င္ခြင့္မျပဳပါ။)

 

ျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ

ရန္ကုန္ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ

 

ဆက္သြယ္ရန္

Tel: +886-2-2659-6000

Email: exfdp@chanchao.com.tw

 

ပိုမိုသိရွိရန္

ေနာက္ဆံုးရ ဓာတ္ပံု

 

 

ထပ္ၾကည့္ရန္ဓာတ္ပံုမ်ား

 

2019 ၂၀၁၉ ျပပြဲမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ထုတ္ကုန္မ်ား

 

ထပ္မံပါ၀င္လာမည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

 

2019 ၂၀၁၉ျပပြဲျပသသူတို ့၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

 

ပိုမိုသိရွိရန္

 

ပူးတြဲစီစဥ္တင္ဆက္သူ

 

ကူညီေထာက္ခံေပးသူ / ပ့ံပိုးသူ

 

မီဒီယာမိတ္ဖက္

 

TOP

ျျမန္မာ့နုိင္ငံတကာခ်ည္မွ်င္နွင့္အထည္ခ်ဳပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစက္မႈလက္မႈျပပြဲၾကီး (MTG) ကို

၂၀၂၀ခုနစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္မွ(၂၁)ရက္ေန႕အထိရက္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျပီးက်င္းပသြားပါမည္။

 

ေလးစားရပါေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ရွင့္

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ(Covid19)ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ကုသေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟို
ေကာ္မတီမွေရာဂါျပန္ ့ပြားမႈႏႈန္းမ်ားေလ်ာ့က်ေစေရးႏွင့္ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္အတြက္ျပည္တြင္း
သြားလာမွႈမ်ားကိုကန္႕သတ္ထားျခင္းနွင့္ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းနုိင္ငံတကာမွခရီးသြားလာျခင္ကန္႕သတ္
ခ်က္မ်ားကိုထပ္မံတိုးျမွင့္ထားပါသည္။အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးျပပြဲျပသသူမ်ားႏွင့္
ဧည့္သည္မ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေန သည္ကိုလဲသိရွိထားပါသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္နုိ္င္ငံတြင္းမွ
ကူညီေထာက္ပံေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္လုပ္ ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၏ခုိင္မာေသာကူညီေထာက္ပံ့
မႈမ်ားစြာရရွိထားေသာ’’ျမန္မာ့နုိင္ငံတကာခ်ည္မွ်င္နွင့္အထည္ခ်ဳပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာစက္မႈလက္မႈျပပြဲၾကီး
(MTG)’’
ကို၂၀၂၀ခုနစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္ မွ (၂၁) ရက္ေန႕အထိရန္ကုန္ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ (YCC) တြင္ရက္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျပီးက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏အထင္ကရစက္မႈလုပ္ငန္းျပပြဲၾကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ပါ၀င္ျပသေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏
က်န္းမာေရးနွင့္လံုျခံဳစြာပါ၀င္နုိင္ေရးအတြက္အျမဲအဓိထားဦးစားေပးစဥ္းစားထားပါသည္။

 

လူၾကီးမင္းတို႕၏သေဘာထားၾကီးစြာကူညီပ့ံပိုးမႈႏွင့္နားလည္ေပးမႈအတြက္လည္းေက်းဇူးတင္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို ့အားလံုးနွင့္အတူလာမည့္ဒီဇင္ဘာလတြင္ဆံုေတြ ့ၾကဖို ့ကြ်န္ုပ္တို ့ေမွ်ာ္လင့္ေနပါမည္။

 

 

Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd.

ျမန္မာ့နုိင္ငံတကာခ်ည္မွ်င္နွင့္အထည္ခ်ဳပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစက္မႈလက္မႈ
ျပပြဲၾကီး (MTG) ကို ၂၀၂၀ခုနစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္မွ (၂၁)ရက္ေန ့
အထိရက္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျပီးက်င္းပသြားပါမည္။

 

ေလးစားရပါေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ရွင့္

 

ျျမန္မာနိုင္ငံ၏ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ(Covid19)ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊
ကုသေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီမွေရာဂါျပန္ ့ပြားမႈႏႈန္းမ်ား
ေလ်ာ့က်ေစေရးႏွင့္ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္အတြက္ျပည္တြင္း
သြားလာမွႈမ်ားကိုကန္႕သတ္ထားျခင္းနွင့္ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းနိင္ငံ

တကာမွခရီးသြားလာျခင္းကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကိုထပ္မံတိုးျမွင့္ထား
ပါသည္။အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးျပပြဲျပသသူ
မ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသည္ကိုလဲသိရွိထား
ပါသည္။ထို႕အတြက္ေၾကာင့္နုိ္င္ငံတြင္းမွကူညီေထာက္ပ့ံေပးေသာ
အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၏ခုိင္မာေသာကူညီေထာက္
ပ့ံမႈမ်ားစြာရရွိထားေသာ”ျမန္မာ့နုိင္ငံတကာခ်ည္မွ်င္နွင့္အထည္ခ်ဳပ္
ပိုင္းဆိုင္ရာစက္မႈလက္မႈျပပြဲၾကီး(MTG)’’
ကို၂၀၂၀ခုနစ္၊ဒီဇင္ဘာလ
(၁၈)ရက္မွ(၂၁)ရက္ေန႕အထိရန္ကုန္ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ(YCC)

တြင္ရက္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျပီးက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏အထင္ကရစက္မႈလုပ္ငန္းျပပြဲၾကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ပါ၀င္
ျပသေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏က်န္းမာေရးနွင့္လံုျခံဳစြာပါ၀င္နုိင္ေရး
အတြက္အျမဲအဓိထားဦးစားေပးစဥ္းစားထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕
၏သေဘာထားၾကီးစြာကူညီပ့ံပိုးမႈႏွင့္နားလည္ေပးမႈအတြက္လည္း
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို့အားလံုးနွင့္အတူလာည့္ဒီဇင္ဘာ

 

လတြင္ေတြ ့ဆံုၾကဖို့ကြ်န္ုပ္တို ့ေမွ်ာ္လင့္ေနပါမည္။

 

Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd.